Keramat Wali-Wali

Judul Buku : Keramat Wali-Wali

Pengarang : H.A Fuad Said

Harga : Rp 25.000,00

ISBN : 9793311215

Penerbit : Pustaka Al Husna Baru 

Ringkasan : 

Akhir-akhir ini banyak orang tidak percaya adanya keramat dan menganggap bahwa keramat wali-wali itu tidak benar sama sekali. 

Maka untuk menghindarkan keragu-raguan tersebut dan membuktikan adanya keramat dengan berbagai bentuk pada diri wali-wali itu, penulis menyusun sebuah buku “ Keramat Wali-Wali “ berdasarkan ayat-ayat Al Qur’an, Hadits Shahih, logika dan fakta sejarah. 

Buku ini mengandung uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan keramat, kedudukan wali dan martabatnya, bukti-bukti kekeramatan para sahabat Nabi SAW, serta kekeramatan seumlah wali-wali. 

Dasar-dasar penulisan buku ini adalah ayat Al Qur’an dan Hadits di bawah ini :

“ Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertaqwa.” ( QS.Yunus [10] : 62-63 ) 

“Barangsiapa memusuhi wali-ku, maka sesungguhnya Aku mempermaklumkan perang terhadapnya. Tiadalah hamba-Ku dekat kepada-Ku dengan mengerjakan sesuatu yang paling Aku kasihi dari yang Ku wajibkan kepadanya. Dan senantiasalah hamba-Ku itu dekat kepada-Ku dengan mengerjakan amal-amal sunnat, sampai dia Ku-kasihi. Apabila Aku telah mengasihinya, jadilah Aku pendengarannya yang dengan itu dia mendengar, jadilah Aku penglihatannya yang dengan itu dia melihat, jadilah Aku tangannya yang dengan itu dia mengamuk ( memegang ), adilah Aku kakinya yang dengan itu dia berjalan. Jika dia meminta kepada-Ku, niscaya Ku-beri, dan jika dia mohon perlindungan-Ku, niscaya akan Ku-lindungi.” ( HR. Bukhari dalah Sahih-nya )